ehdtdehdtdỨng dụng Écgônômi trong thiết kế và tổ chức lao động
Nguyễn Bạch Ngọc.- Hà Nội: Khoa học và Kỹ thuật, 2021
408tr. : minh hoạ ; 21cm
Trình bày đại cương về Écgônômi; một số đặc điểm sinh lý của con người trong hoạt động lao động; chế độ lao động, nghỉ ngơi chế độ dinh dưỡng; hoạt động trí óc; đơn điệu - tần số thao tác - rối loạn cơ - xương; nhân trắc học Écgônômi...
Kí hiệu kho: VV.083241, M.133384-M.133385