ehdtdehdtdQuản trị Tài nguyên - Môi trường Việt Nam
Nguyễn Xuân Hoàn (chủ biên),...[và những người khác]
Hà Nội:Khoa học và Kỹ thuật
T.1. - 2021. - 579tr.
Trình bày khái niệm quản trị tài nguyên - môi trường; quản trị tài nguyên - môi trường toàn cầu - những vấn đề môi trường nóng bỏng; quản trị hệ sinh thái tài nguyên - môi trường toàn cầu; một số phương pháp đánh giá kinh tế sinh thái tài nguyên - môi trường; quản trị hiểm hoạ và sự cố môi trường...
Kí hiệu kho: VV.083246, M.133394-M.133395