ehdtdehdtdBộ pháp điển về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp
Hà Nội: Tài Chính, 2022. - 391tr. : bảng ; 30cm
Điều lệ về luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp. Gồm các quy định chung và quy định cụ thể về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; quản lý sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp; quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước... và các điều khoản thi hành
Kí hiệu kho: VL.019374