ehdtdehdtdKý họa chân dung : Cơ bản - Thực tế - Toàn diện - Dễ hiểu - Dễ học
Biên soạn: Từ Hảo, Tạ Tiên Lâm ; Dịch: Mai Đỗ, Thu Hường.- Thanh Hóa, 2021: Nxb. Thanh Hóa
47tr. : ảnh, tranh vẽ ; 27cm. -( Bí quyết hội họa)
Trình bày các thức cơ bản về ký họa chân dung. Hướng dẫn vẽ cụ thể các bộ phận cơ thể: tóc, mắt, mũi, miệng...; các dáng đứng, dáng ngồi, dáng ngồi xổm và tổ hợp hai nhân vật
Kí hiệu kho: VL.019233, M.132683-M.132684