Nhà lãnh đạo 360 độ / John C. Maxwell ; Người dịch: Đặng Oanh, Hà Phương. - Hà Nội : Lao động - Xã hội : Công ty CP Sách Alpha, 2015. - 435tr. ; 21cm

Nhà lãnh đạo 360 độ / John C. Maxwell ; Người dịch: Đặng Oanh, Hà Phương. - Hà Nội : Lao động - Xã hội : Công ty CP Sách Alpha, 2015. - 435tr. ; 21cm

Số ĐKCBM.102589, M.102590, VV.071342