Câu đối dân gian và câu đối Hán Nôm / Sưu tầm, biên soạn: Phan Thế Tập. - Hà Nội : Văn học, 2012. - 197tr. : hình ảnh ; 21cm

Câu đối dân gian và câu đối Hán Nôm / Sưu tầm, biên soạn: Phan Thế Tập. - Hà Nội : Văn học, 2012. - 197tr. : hình ảnh ; 21cm

Giới thiệu câu đối dân gian và câu đối Hán Nôm được sắp xếp theo chủ đề: Câu đối Tết, câu đối tại các Đền đài, lăng, tẩm, câu đối của các vị Vua, câu đối của các Sứ Thần Việt Nam,...

Số ĐKCBVV.071339, M.102582, DNG.003188, M.102583