Án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông : Truyện trinh thám / Agatha Christie ; Người dịch: Tuấn Việt. - Tái bản lần thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 297tr. ; 20cm

Án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông : Truyện trinh thám / Agatha Christie ; Người dịch: Tuấn Việt. - Tái bản lần thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 297tr. ; 20cm

Số ĐKCBVV.071324, M.102677, M.102678