Dốc hết trái tim = Pour your heart into it : Cách Starbucks xây dựng công ty bằng từng tách cà phê / Howard Schultz, Dori Jones Yang ; Võ Công Hùng dịch. - Tái bản lần thứ 7. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 484tr. ; 21cm

Dốc hết trái tim = Pour your heart into it : Cách Starbucks xây dựng công ty bằng từng tách cà phê / Howard Schultz, Dori Jones Yang ; Võ Công Hùng dịch. - Tái bản lần thứ 7. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 484tr. ; 21cm

Chỉ ra các nguyên tắc định hình nên hiện tượng cà phê Starbucks cùng những kinh nghiệm để biến cà phê ngon thành một phần tất yếu của trải nghiệm Mỹ, và những thành công mà ông đã đạt được trong quản lí, kinh doanh

Số ĐKCBM.101077, M.101078, M.101079, M.101080, VV.071118