Các văn bản hướng dẫn thi hành xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông : Luật giao thông đường bộ, luật giao thông đường thuỷ nội địa (sửa đổi, bổ sung) / Biên soạn, hệ thống hoá: Thuỳ Linh, Việt Trinh. - Hà Nội : Giao thông - Vận tải, 2014. - 431tr. : bảng ; 28cm

Các văn bản hướng dẫn thi hành xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông : Luật giao thông đường bộ, luật giao thông đường thuỷ nội địa (sửa đổi, bổ sung) / Biên soạn, hệ thống hoá: Thuỳ Linh, Việt Trinh. - Hà Nội : Giao thông - Vận tải, 2014. - 431tr. : bảng ; 28cm

Giới thiệu Luật giao thông đường bộ và Luật giao thông đường thuỷ nội địa sửa đổi, bổ sung năm 2014. Trình bày những quy định về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực giao thông và mẫu biên bản, mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao  thông; thanh tra kiểm tra và trách nhiệm xử lý ngành giao thông vận tải; quy định về lưu hành xe quá khổ, quá tải, tải trọng của xe, khổ giới hạn đường bộ...

Số ĐKCBM.102483, VL.013328