Nghiên cứu so sánh Hiến pháp các quốc gia Asean : Sách chuyên khảo / Tô Văn Hoà. - Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia. - 393tr. ; 21cm. - ĐTTS ghi: Đại học Luật Hà Nội

Nghiên cứu so sánh Hiến pháp các quốc gia Asean : Sách chuyên khảo / Tô Văn Hoà. - Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia. - 393tr. ; 21cm. - ĐTTS ghi: Đại học Luật Hà Nội

Trình bày một số kiến thức cơ bản về Hiến pháp của các quốc gia trong khối Asean, đặc biệt là vấn đề cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước và cách xử lí các vấn đề quan trọng của Hiến pháp. Một số bài học, kinh nghiệm trong quá trình sửa đổi, bổ sung Hiến pháp ở nước ta

Số ĐKCBM.102977, M.102978, VV.071484