Phát triển năng lượng sạch ở Nhật Bản: Những kinh nghiệm và gợi ý cho Việt Nam : Sách chuyên khảo / Trần Quang Minh (chủ biên), Phạm Thị Xuân Mai, Trần Minh Nguyệt. - Hà Nội : Khoa học Xã hội. - 235tr. : minh hoạ ; 21cm. - ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á.- Thư mục: tr. 223-235

Phát triển năng lượng sạch ở Nhật Bản: Những kinh nghiệm và gợi ý cho Việt Nam : Sách chuyên khảo / Trần Quang Minh (chủ biên), Phạm Thị Xuân Mai, Trần Minh Nguyệt. - Hà Nội : Khoa học Xã hội. - 235tr. : minh hoạ ; 21cm. - ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á.- Thư mục: tr. 223-235

Trình bày tổng quan về năng lượng sạch, tiềm năng các dạng năng lượng sạch và sự cần thiết phát triển năng lượng sạch của Nhật Bản, chính sách và thực trạng phát triển năng lượng sạch của Nhật Bản, những nhận định đánh giá về kinh nghiệm phát triển năng lượng sạch của Nhật Bản và một số gợi ý chính sách cho Việt Nam

Số ĐKCBM.102985, M.102986, VV.071488