1. Chức năng
Thư viện Khoa học Tổng hợp Đà Nẵng do UBND thành phố thành lập, là đơn vị sự nghiệp văn hóa công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch thành phố Đà Nẵng, có chức năng thu thập, bảo quản, tổ chức khai thác và sử dụng chung các tài liệu được xuất bản tại Đà Nẵng và nói về Đà Nẵng, các tài liệu trong nước và nước ngoài, phù hợp với đặc điểm, yêu cầu xây dựng và phát triển của thành phố Đà Nẵng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Thư viện Khoa học Tổng hợp Đà Nẵng có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.
2. Nhiệm vụ
- Xây dựng và trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch thành phố Đà Nẵng quy hoạch phát triển, kế hoạch hoạt động dài hạn, hàng năm của Thư viện và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
- Tổ chức phục vụ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người đọc sử dụng vốn tài liệu thư viện thông qua các hình thức đọc tại chỗ, mượn về nhà, phục vụ ngoài Thư viện phù hợp với nội quy Thư viện.
- Xây dựng và phát triển vốn tài liệu phù hợp với đặc điểm tự nhiên - kinh tế - văn hóa của Đà Nẵng và đối tượng phục vụ của Thư viện.
- Tổ chức và thực hiện công tác tuyên truyền giới thiệu kịp thời, rộng rãi vốn tài liệu thư viện đến mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các tài liệu phục vụ công cuộc phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội Đà Nẵng; xây dựng phong trào đọc sách báo sâu rộng trong nhân dân.
- Biên soạn và xuất bản các ấn phẩm thông tin – thư mục, thông tin có chọn lọc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đối tượng bạn đọc của Thư viện.
- Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động thư viện; tham gia xây dựng và phát triển mạng thông tin – thư viện của hệ thống thư viện công cộng.
- Hướng dẫn, tư vấn tổ chức thư viện; tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho người làm công tác thư viện; tổ chức luân chuyển sách, báo; chủ trì phối hợp hoạt động về chuyên môn, nghiệp vụ với các thư viện khác của địa phương.
- Hợp tác quốc tế về lĩnh vực thư viện: tham gia các tổ chức quốc tế về thư viện; xây dựng và tiếp nhận các dự án tài trợ tài liệu, trang thiết bị và dự án bồi dưỡng cán bộ thư viện do các thư viện, tổ chức nước ngoài tài trợ hoặc tổ chức; tổ chức hội thảo, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động; triển lãm tài liệu theo quy định của pháp luật.
- Tổ chức các hoạt động, dịch vụ có thu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và phù hợp với quy định của pháp luật.
- Quản lý và tổ chức bộ máy, biên chế, hồ sơ tài liệu; thực hiện chính sách, chế độ với cán bộ, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch thành phố Đà Nẵng.
- Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản được giao và các nguồn thu, chi  khác theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch giao.