I. Ban Giám đốc:
Ban Giám đốc gồm: Giám đốc và các Phó Giám đốc
- Giám đốc: là người đứng đầu Thư viện, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao về mọi hoạt động của Thư viện và việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Phó Giám đốc: giúp Giám đốc trong công tác lãnh đạo Thư viện, phụ trách một số lĩnh vực công tác do Giám đốc phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về công việc được phân công. Khi vắng mặt, Giám đốc có thể ủy nhiệm cho một trong các Phó Giám đốc điều hành và giải quyết công việc của Thư viện.
II. Các phòng chuyên môn:
1. Phòng nghiệp vụ:
Nhiệm vụ:

- Tham mưu, xây dựng vốn tài liệu thư viện bằng ngân sách được cấp hàng năm;

- Tiếp nhận và thực hiện các chu trình xử lý kỹ thuật vốn tài liệu thư viện (tất cả các kho); Hướng dẫn, tổ chức, sắp xếp và bố trí kho giá theo đúng yêu cầu về tiêu chuẩn nghiệp vụ thư viện quy định;

- Tổ chức, bảo trì CSDL biểu ghi thư mục tài liệu (về nội dung) nhằm bảo đảm tính chính xác và hiệu quả;

- Nghiên cứu, ứng dụng các chuẩn quốc tế và quốc gia liên quan đến nghiệp vụ thư viện;

- Tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị và hệ thống thư viện quận, huyện, cơ sở;

- Hướng dẫn, tư vấn cho hệ thống thư viện cơ sở về xử lý nghiệp vụ thư viện.

2. Phòng công tác bạn đọc:

- Cung cấp các dịch vụ đáp ứng yêu cầu sử dụng vốn tài liệu có trong hoặc ngoài thư viện thông qua các phòng phục vụ như: Phòng Đọc tổng hợp, Phòng Báo - Tạp chí, Phòng Địa chí - Tra cứu, Phòng Mượn, kho luân chuyển, Phòng Thiếu nhi, Phòng Shub và các phòng đọc chuyên biệt khác;

- Hướng dẫn tra cứu và trả lời các thông tin về vốn tài liệu thư viện;

- Tổ chức sự kiện; trưng bày, triển lãm tại các sự kiện trong và ngoài Thư viện;

- Xây dựng, củng cố và phát triển hoạt động hệ thống thư viện quận

huyện, phòng đọc sách cơ sở; Quản lý kho sách luân chuyển và thực hiện công tác phục vụ ngoài Thư viện;

3. Phòng Hành chính- Tổ chức:
Nhiệm vụ: 

- Trực tiếp quản lý công tác cấp thẻ bạn đọc (cấp mới, gia hạn và in thẻ bạn đọc);

- Tham mưu, tổ chức các vấn đề liên quan đến bộ máy tổ chức của đơn vị; chính sách viên chức, người lao động;

- Thực hiện công tác Văn thư lư trữ; Tổng hợp báo cáo và xây dựng một số Quy chế; kế hoạch…liên quan đến hoạt động của đơn vị;

- Xây dựng kế hoạch, tài chính - kế toán; thống kê , quản lý quỹ; cung ứng vật tư cho hoạt động đơn vị;

- Bảo quản vốn tài liệu thư viện; tu sửa, phục chế tài liệu bị hư­ hỏng, rách

nát trong quá trình sử dụng hoặc do các nguyên nhân khác;

- Theo dõi, quản lý tài sản đơn vị; Quản lý công tác bảo vệ, vệ sinh; Khắc phục, sửa chữa các sự cố hỏng hóc…

- Tiếp nhận sách biếu tặng, tài trợ, trao đổi giữa các thư viện và các hình thức khác.


4. Phòng Tin học:
Nhiệm vụ:

- Quản trị, duy trì và phát triển hệ thống công nghệ tin học, thông tin; Cập nhật và quản lý trang website của Thư viện;

- Ứng dụng công nghệ thông tin theo các chuẩn nghiệp vụ thư viện; Quản trị các CSDL; Tập trung cơ sở dữ liệu cho toàn bộ hệ thống thư viện công cộng, các cơ quan, đơn vị có nhu cầu tại thành phố Đà Nẵng;

- Tham mưu, xây dựng thư viện điện tử và cách thức tổ chức phục vụ thư viện điện tử hiệu quả;

- Số hóa tài liệu địa chí và biên mục tài liệu số hóa theo chuẩn Dublin Core;

- Tham mưu, đề xuất, xây dựng giải pháp, kế hoạch thực hiện các dự án liên quan đến công nghệ thông tin;

- Xử lý và biên soạn ấn phẩm thông tin chọn lọc. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền giới thiệu vốn tài liệu thư viện và các hoạt động Công nghệ tin học, thông tin, tuyên truyền, khác trên trang Web Thư viện;


THÔNG TIN CÁ NHÂN BAN GIÁM ĐỐC

Giám đốc: Lê Thị Bích Phượng
điện thoại phòng làm việc: 02363.828208
Số điện thoại di động:  0914.017.503
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Phó Giám đốc: Vũ Thị Ân
Số điện thoại phòng làm việc: 02363.812.176
Số điện thoại di động:  0923.747.406
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

THÔNG TIN CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

1. Phòng Nghiệp vụ:

Điện thoại:02363.849.914

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hậu - Số điện thoại di động: 0935.241.901

Phó trưởng phòng: Nguyễn Công Minh - Số điện thoại di động:0905.118.994

2. Phòng Công tác Bạn đọc:

Điện thoại: 02363.849.912 - 02363.849.913

Trưởng phòng: Hà Thị Thanh Trúc - Số điện thoại di động: 0934.801.805

Phó trưởng phòng: Mai Đình Phố Châu - Số điện thoại di động: 0772.303.004

3. Phòng Tin học:

Điện thoại: 0236.3849916

Trưởng phòng: Phạm Xuân Thu

Phó trưởng phòng: Đỗ Như Tuấn - Số điện thoại di động: 0905.001.774

4. Phòng Hành chính - Tổ chức:

Điện thoại: 02363.827.533

Trưởng phòng: Vũ Thị Thành - Số điện thoại di động: 0935.222.055

Phó trưởng phòng: Huỳnh Thị Thu Thủy - Số điện thoại di động: 0905.606.014