mamnonmamnonLí luận và phương pháp tổ chức hoạt động phát triển ngôn ngữ tuổi mầm non / Đinh Thanh Tuyến. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2019. - 344tr. : minh họa ; 24cm
Trình bày lí luận về phát triển ngôn ngữ. Phương pháp tổ chức hoạt động phát triển ngôn ngữ tuổi mầm non: hoạt động phát triển ngôn ngữ giai đoạn 0-3 tuổi, phát triển năng lực từ vựng ngữ nghĩa, ngữ pháp, năng lực ngôn ngữ mạch lạc... Phân tích hiện tượng song ngữ và phát triển ngôn ngữ thứ hai
Số ĐKCB : M.122358, M.122359, VL.017201