In bài này
Chuyên mục: Sách mới

quanhequoctequanhequocteThuật ngữ quan hệ quốc tế
Biên soạn: Đào Minh Hồng (chủ biên),...[và những người khác]
Cuốn sách gồm hơn 100 thuật ngữ quan hệ quốc tế liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, chính trị, tư tưởng, pháp luật, ngoại giao... có kèm trình bày khái niệm, định nghĩa về thuật ngữ, phân tích, nhận định và đánh giá khách quan khoa học về nguồn gốc, lịch sử, phát triển và sự chuyển hoá các khái niệm trong tiến trình nghiên cứu quan hệ quốc tế
Kí hiệu kho : VL.016841, M.120868