In bài này
Chuyên mục: Giới thiệu sách

tamlyhoctamlyhoc
Tâm lý học - Giáo dục học trong thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo
Tuyển tập các công trình khoa học hội thảo quốc gia và tỉnh Tiền Giang tổ chức trong năm 2016
Phạm Minh Hạc,...[và những người khác]
Tập hợp các bài viết về giáo dục giá trị và xây dựng văn hoá học đường; hình thành, phát triển động cơ học tập của học sinh, sinh viên và giáo dục phẩm chất, năng lực người học với phát triển nhân cách
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2017 .-324tr ; 24cm
Kí hiệu kho : M.115566, M.115567, VL.015827