hshs

Quản lý sự tập trung để nâng cao hiệu suất công việc

Michael Hyatt ; Người dịch: Hải Yến

Cuốn sách giới thiệu phương thức sử dụng toàn bộ năng lượng và khả năng bản thân để tự điều khiển sự chú ý vào công việc nhằm tối đa hóa hiệu suất làm việc

Hà Nội : Công ty Văn hóa và Truyền thông 1980 Books; Lao động , 2019 .-402tr ; 20cm

Kí hiệu kho : M.126527-M.126528, VV.080773