khkh

Những sản phẩm khoa học công nghệ thời đại 4.0

Lưu Tự Hồng,...[và những người khác] ; Người dịch: Phạm Văn Khiết

Cuốn sách giới thiệu một số sản phẩm khoa học công nghệ tiêu biểu thời đại 4.0 như: Giao diện mới cho tương tác giữa người máy và máy tính; thế giới mềm sắp đến tương lai; xe hơi tương lai, phương tiện truyền đạt mới liên kết giữa người và không gian; tiếp nối não với máy tính, để Robot nghe hiểu, thấy hiểu, đọc hiểu; ghi âm trí năng, người và máy đối thoại không trở ngại...

Hà Nội : Tri thức, 2020 .-207tr ; ảnh ; 24cm

Kí hiệu kho : M.127620-M.127621, VL.018146