ntkntkNgười tình không chân dung

Khảo cứu điện ảnh miền Nam giai đoạn 1954 - 1975
Lê Hồng Lâm khảo cứu
Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn ; Công ty Sách Tao Đàn, 2020 .-285tr ; 24cm
Kí hiệu kho : M.127353-M.127354, VL.018077