trochoitrochoiTrò chơi của thiên thần
Carlos Ruiz ; Người dịch: Ngô Hoàng Việt
Hà Nội : Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam , 2020 .-590tr ; 24cm
Kí hiệu kho : M.128765-M.128766, VL.018389