Đà Nẵng Mậu Thân 1968. - Đà Nẵng : Nxb.Đà Nẵng, 2008. -. - 469tr. ; 21cm

 Nội dung: Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1968, một sự kiện lịch sử có ý nghĩa chiến lược trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta.

Đọc toàn văn