Hoà Vang đấu tranh - xây dựng - trưởng thành : Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đảng bộ Huyện Hoà Vang (20.11.1945 - 20.11.2005). Kỷ niệm 30 năm ngày giải phóng quê hương (28.3.1975 - 28.3.2005) và đón nhận danh hiệu anh hùng lao động / Biên soạn: Lê Văn Toàn,...[và những người khác]. - Đà Nẵng : Nxb.Đà Nẵng, 2005. - 112tr. : ảnh ; 23cm

Xem toàn văn