ehdtdehdtdBảo vệ các quyền con người bằng pháp luật hình sự thực định Việt Nam : Sách chuyên khảo
Biên soạn: Lê Cảm (ch.b.),...[và những người khác]
Hà Nội, 2021: Chính trị Quốc gia. - 607tr. : hình ảnh ; 24cm
Cuốn sách gồm 11 chương, nội dung tập trung phân tích việc bảo vệ các quyền con người dựa trên các quy định của Bộ luật Hình sự các năm 1985, 1999, 2015
Kí hiệu kho: VL.019376