ehdtdehdtdChính sách, pháp luật trên Biển Đông của Trung Quốc nhìn từ góc độ pháp luật quốc tế : Sách chuyên khảo
Đồng chủ biên: Nguyễn Bá Diến, Nguyễn Hùng Cường
Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2021. - 451tr. : bản đồ ; 24cm
Bằng những đánh giá, lập luận sắc bén dựa trên căn cứ nghiên cứu khoa học, khách quan, các tác giả đã làm rõ quá trình Trung Quốc sử dụng pháp lý làm công cụ để từng bước 'hợp thức hoá" yêu sách chủ quyền và tuyên truyền Luật Biển theo quan điểm của Trung Quốc và tính bất hợp lý, không tuân thủ pháp luật quốc tế trong các chính sách, pháp luật về Biển Đông của Trung Quốc
Kí hiệu kho: VL.019380