ehdtdehdtdĐồng chí Lê Thanh Nghị - Nhà chính trị, kinh tế, quân sự, ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh : Sách chuyên khảo
Đồng chủ biên: Nguyễn Bá Diến, Nguyễn Hùng Cường
Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2021. - 795tr. : bản đồ ; 24cm
Cuốn sách phản ánh toàn diện cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi của đồng chí Lê Thanh Nghị, đã làm sâu sắc thêm, khẳng định công lao to lớn của đồng chí đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Đặc biệt, qua những trang hồi ký của đồng chí đã cho thấy định hướng con đường cách mạng, ý chí, niềm tin và phẩm chất của một người cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo xuất sắc của cách mạng Việt Nam
Kí hiệu kho: VL.019381