ehdtdehdtdViệt Nam trong tiểu vùng sông Mê Công - Cho một dòng sông phát triển bền vững : Sách tham khảo
Biên soạn: Vũ Đức Liêm(ch.b.),...[và những người khác]
Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2021. - 431tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm
Giới thiệu tổng quan về điều kiện tự nhiên và cư dân Tiểu vùng Sông Mê Công. Lịch sử các nước Tiểu vùng sông Mê Công; vấn đề hợp tác Tiểu vùng sông Mê Công và các thách thức đặt ra ở thế kỷ XXI; Việt Nam - nỗ lực cho một dòng sông phát triển bền vững
Kí hiệu kho: M.133400, VL.019384