ehdtdehdtdSổ tay hướng dẫn viên du lịch
Nguyễn Thị Minh Ngọc.- Hà Nội: Thể thao và Du lịch, 2021
344tr. : ảnh, bảng ; 21cm
Cung cấp những kiến thức về du lịch và hướng dẫn viên du lịch; nghiệp vụ hướng dẫn du lịch; xử lý tình huống trong hoạt động hướng dẫn du lịch; du lịch văn hoá tâm linh và sự ảnh hưởng của tôn giáo, tín ngưỡng đến du lịch Việt Nam
Kí hiệu kho: M.133390-M.133391, VV.083244