ehdtdehdtdLịch sử nghệ thuật tuồng thế kỷ XX (sơ thảo)
Tất Thắng.- Hà Nội: Sân khấu, 2021. - 587tr. ; 21cm
Nghiên cứu lịch sử nghệ thuật tuống thế kỷ XX qua phân tích những bước quá độ từ tuồng cổ sang tuồng hiện đại, thời kỳ đổi mới toàn diện, cuộc lột xác lịch sử, thời kỳ mới - sân khấu Bắc - Nam một nhà, những thành viên sáng tạo của sân khấu thời kỳ mới
Kí hiệu kho: M.133363-M.133364, VV.083231