ehdtdehdtdTiếng cười trên sân khấu kịch nói Việt Nam
Lê Mạnh Hùng.- Hà Nội: Sân khấu, 2021. - 428tr. ; 21cm
Trình bày đặc điểm của tiếng cười trên sân khấu kịch nói Việt Nam, những nhân tố gây ảnh hưởng vào kịch nói Việt Nam từ tiếng cười của sân khấu truyền thống (chèo, tuồng) và ảnh hưởng từ tiếng cười của sân khấu truyền thống lên tiếng cười trên sân khấu kịch nói Việt Nam
Kí hiệu kho: M.133353-M.133354, VV.083226