ehdtdehdtdCách mạng công nghiệp 4.0 dưới góc độ kinh tế học - Internet, AI, Blockchain = Economics of the fourth industrial revolution - Internet, artificial intelligence and blockchain : Sách tham khảo
Nicholas Johnson, Brendan Markey Towler ; Người dịch: Đinh Trọng Minh, Trần Anh Đức
Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2021. - 335tr. ; 21cm
Trình bày đặc điểm, tính chất và vai trò quan trọng của các cuộc cách mạng công nghiệp; Internet: siêu cạnh tranh, siêu tăng trưởng và cuộc tranh giành sự chú ý trên thị trường toàn cầu; trí tuệ nhân tạo: tự động hoá và mở rộng triệt để khả năng của con người; Blockchain: phân tán chức năng, cá nhân hoá quyền quản trị và thiết kế hệ thống quản trị; vận dụng thành tựu của cách mạng 4.0 trong xây dựng hệ thống.
Kí hiệu kho: VV.083248