Qua hơn 2 năm triển khai Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW ngày 18-9-2019 của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn số 06-HD/BTCTU ngày 29-11-2019 của Ban Tổ chức Thành ủy, việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) và đảng viên trên địa bàn thành phố đã tạo được bước chuyển biến tích cực.

Hiện nay, việc đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên trên địa bàn thành phố có những chuyển biến tích cực. Trong ảnh: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy  Nguyễn Văn Quảng (giữa) tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng  năm 2021. Ảnh: QUỐC DŨNG	Hiện nay, việc đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên trên địa bàn thành phố có những chuyển biến tích cực. Trong ảnh: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (giữa) tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2021. Ảnh: QUỐC DŨNG
Hiện nay, việc đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên trên địa bàn thành phố có những chuyển biến tích cực. TRONG ẢNH: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (giữa) tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2021. Ảnh: QUỐC DŨNG

Theo Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh, thực hiện Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW, việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng TCCSĐ, đảng viên phải gắn với các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương cũng như Thành ủy, về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong tình hình mới… Ban Thường vụ các quận ủy, huyện ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy chỉ đạo, tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng và khen thưởng TCCSĐ, đảng viên bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng.

Tính đến cuối năm 2021, Đảng bộ thành phố có 533 tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) được đánh giá, xếp loại chất lượng, kết quả có 99 TCCSĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 398 TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ và 36 TCCSĐ hoàn thành nhiệm vụ. Ban Thường vụ Thành ủy tặng cờ cho 6 TCCSĐ và tặng bằng khen cho 3 TCCSĐ đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền (2017 - 2021), tặng bằng khen cho 28 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền (2017 - 2021) và tặng bằng khen cho 587 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2017 - 2021).

Tại quận Ngũ Hành Sơn, năm 2021 có 26/26 TCCSĐ được đánh giá, xếp loại, trong đó có 5 TCCSĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 20 TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có TCCSĐ không hoàn thành nhiệm vụ. Có 203/203 TCCSĐ trực thuộc đảng bộ cơ sở xếp loại chất lượng, trong đó 39 TCCSĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 156 TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ và không có TCCSĐ không hoàn thành nhiệm vụ.

Tại quận Sơn Trà, tổng số 28/28 TCCSĐ trực thuộc Quận ủy được đánh giá, xếp loại, trong đó có 27 TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ, (5 TCCSĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ), không có TCCSĐ không hoàn thành nhiệm vụ. Có 282/282 số chi bộ được đánh giá, xếp loại, trong đó 267 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trưởng ban Tổ chức Quận ủy Sơn Trà Lê Trung Kiên cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được, việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng và khen thưởng tổ chức Đảng, đảng viên vẫn còn một số khó khăn và hạn chế như việc quy định mức xếp loại chất lượng của người đứng đầu không được cao hơn mức xếp loại chất lượng của tổ chức, đơn vị, tập thể lãnh đạo; một số ngành có các khung xếp loại khác nhau nên khó khăn trong việc tổng hợp, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể lãnh đạo quản lý; một số TCCSĐ chưa làm tốt công tác quản lý, giáo dục đảng viên…

Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn Nguyễn Thị Anh Thi cho rằng, việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong cán bộ, đảng viên bảo đảm khách quan và thực chất, giúp nhận diện và xác định những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Các tập thể đánh giá các vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị, qua đó làm rõ yếu kém và nêu nguyên nhân, đồng thời liên hệ trách nhiệm cá nhân lãnh đạo phụ trách từng lĩnh vực và phương hướng khắc phục, sửa chữa. Cá nhân tự giác xem xét, đánh giá bản thân, liên hệ ưu điểm, khuyết điểm của tập thể; cầu thị, tiếp thu ý kiến góp ý của tập thể, đề ra những giải pháp cụ thể khắc phục, sửa chữa có hiệu quả trong thời gian đến.

Ông Nguyễn Đình Vĩnh khẳng định, nhìn chung, quy trình đánh giá, xếp loại TCCSĐ, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, đúng theo hướng dẫn của cấp trên. Cơ quan tổ chức của cấp ủy các cấp đã phối hợp với các cơ quan, bộ phận liên quan trao đổi, thẩm định kết quả tự đánh giá, xếp loại và biểu quyết kết quả thống nhất trước khi tổng hợp trình thường trực cấp ủy xem xét, cho ý kiến, báo cáo ban thường vụ cấp ủy quyết định; kết quả xếp loại chất lượng cán bộ, công chức là căn cứ để đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên.

TRỌNG HUY

Theo: https://baodanang.vn/channel/5399/202205/chuyen-bien-trong-danh-gia-xep-loai-to-chuc-dang-dang-vien-3912340/