In bài này
Chuyên mục: Sách mới

ehdtdehdtdLuật đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thực hiện
Hà Nội: Tài chính, 2021. - 492tr. : bảng ; 27cm
Giới thiệu Luật đầu tư công và các nghị định hướng dẫn thi hành; quy định cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư; quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công; quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công... quy định về các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ và kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025
Kí hiệu kho: M.133342, VL.019372