ehdtdehdtdLàm chủ nghệ thuật bán hàng = How to master the art of selling financial services
Huyền thoại bán hàng, nhà đào tạo bán hàng #1 nước Mỹ
Tom Hopkins ; Biên dịch: Nguyễn Như Uyển Linh
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 2017. - 214tr. : hình vẽ ; 21cm
Chia sẻ và hướng dẫn kinh nghiệm bán hàng giúp bạn biết cách nói chuyện với khách hàng, giải đáp các thắc mắc của khách hàng, lắng nghe phản hồi của khách hàng để phục vụ tốt hơn và phát triển sự nghiệp bán hàng có hiệu quả
Kí hiệu kho: VV.082158