ehdtdehdtd
Ph.10: Rousseeau và cách mạng; T.5
Hồi giáo, Đông Âu và nước Pháp phong kiến sụp đổ. - 2020. - xii, 553tr.
Lịch sử của Hồi giáo, Đông Âu Xla-vơ (chủ yếu là nước Nga và Ba Lan) và của nước Pháp trong giai đoạn 1715-1796 đối với Đông Âu và 1774-1789 đối với nước Pháp
Kí hiệu kho: M.128411-M.128412, VV.081382