(VP) – Bộ VHTTDL đã có Văn bản số 2436, 2437/BVHTTDL-TV gửi Cơ quan đại diện Bộ VHTTDL tại Đà Nẵng và Sở VHTTDL các tỉnh/ thành phố về việc tổ chức Hội nghị Sơ kết 3 năm hoạt động của Hệ thống Thư viện công cộng và Liên hoan tiếng hát cán bộ ngành Thư viện lần thứ III.


Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2013 của Bộ VHTTDL, Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã có Quyết định số 2290/QĐ-BVHTTDL phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội nghị Sơ kết 3 năm hoạt động của Hệ thống Thư viện công cộng (2011-2013) và Liên hoan Tiếng hát cán bộ ngành Thư viện lần thứ III, thời gian từ ngày 10 - 11/9/2013, tại thành phố Đà Nẵng.

Bộ VHTTDL đề nghị Cơ quan đại diện Bộ VHTTDL tại Đà Nẵng và Sở VHTTDL hỗ trợ, phối hợp với Bộ trong công tác tổ chức Hội nghị: Cử đại diện lãnh đạo của Cơ quan đại diện, lãnh đạo Sở VHTTDL, Giám đốc Thư viện Thành phố Đà Nẵng tham gia Ban Tổ chức, đồng thời Bộ VHTTDL sẽ cử lãnh đạo Vụ Thư viện vào Đà Nẵng làm việc với Cơ quan đại diện Bộ VHTTDL tại Đà Nẵng và Sở VHTTDL để trao đổi, thống nhất kế hoạch phối hợp tổ chức Hội nghị nói trên.

Hội nghị sơ kết được tổ chức nhằm đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động của hệ thống Thư viện công cộng Việt Nam 03 năm (2011-2013); xem xét mức độ hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm kế hoạch 5 năm của hệ thống thư viện công công giai đoạn 2011-2015, những khó khăn, hạn chế; đề ra các giải pháp, tiếp tục thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch 5 năm (2011-2015), góp phần thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa (trong lĩnh vực thư viện) đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Thời gian diễn ra Hội nghị trong hai ngày 10 - 11/9/2013 tại Đà Nẵng với thành phần tham dự gồm: Lãnh đạo Sở VHTTDL phụ trách công tác thư viện; Thư viện cấp tỉnh, Thư viện cấp huyện; Các thư viện được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ VHTTDL.

Các hoạt động chính gồm: Hội nghị Sơ kết 3 năm hoạt động của Hệ thống Thư viện công cộng Việt Nam (2011 - 2013) và Liên hoan tiếng hát cán bộ ngành Thư viện lần thứ III. 

Để chuẩn bị cho Hội nghị sơ kết nói trên, Bộ VHTTDL đề nghị Sở VHTTDL các tỉnh/thành phố: Lập danh sách đại biểu tham dự Hội nghị, Hồ sơ đề nghị tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ VHTTDL đảm bảo tiêu chí: 02 năm liên tục (2011, 2012) có Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện hoặc Giám đốc Sở VHTTDL (đối với Thư viện cấp huyện); Có thành tích phục vụ hiệu quả văn hoá đọc của cộng đồng có xác nhận của UBND cấp xã và Hội đồng thi đua khen thưởng của Sở VHTTDL chấp thuận (đối với thư viện cấp xã, cơ sở/thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng).

Danh sách đại biểu tham dự Hội nghị, Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Bộ VHTTDL (qua Vụ Thư viện) trước ngày 30/7/2013.

Theo bvhttdl.gov.vn