In bài này
Chuyên mục: Tài liệu nghiệp vụ

Thực ra Dublin Core là một phần của thẻ Meta, nhưng nó là một trúc chuẩn để mô tả về bản quyền của website.

Trước tiên đi vào Dublin Core chúng ta tìm hiểu MetaData là gì?

Metadata là dữ liệu về các dữ liệu hay còn gọi là siêu dữ liệu, là những thông tin chuyển tải ý nghĩa của các thông tin khác. Metadata bao gồm một tập hợp các phần tử thiết yếu để mô tả nguồn thông tin.

Thực ra Dublin Core là một phần của thẻ Meta, nhưng nó là một trúc chuẩn để mô tả về bản quyền của website.

Trước tiên đi vào Dublin Core chúng ta tìm hiểu MetaData là gì?

Metadatalà dữ liệu về các dữ liệu hay còn gọi là siêu dữ liệu, là những thông tin chuyển tải ý nghĩa của các thông tin khác. Metadata bao gồm một tập hợp các phần tử thiết yếu để mô tả nguồn thông tin.

Một biểu ghi Metadata bao gồm một hệ thống các thành tố hay còn gọi là các yếu tố cần thiết để mô tả nguồn thông tin. Siêu dữ liệu Metadata trong thư viện – hệ thống mục lục thư viện – bao gồm một tập hợp các biểu ghi với các yếu tố mô tả của một cuốn sách hay một tài liệu thư viện như: tác giả, nhan đề, xuất bản, đề mục, ký hiệu xếp giá.

Mối liên hệ giữa nguồn thông tin và biểu ghi Metadata có thể ở dạng độc lập: tương tự như phiếu mô tả mục lục truyền thống hoặc ở dạng kết hợp tương tự như phần biên mục tiền xuất bản CIP (Cataloguing In Publication), các phần tử Metadata được thể hiện ngay trong bản thân tài liệu hoặc nguồn thông tin.

Siêu dữ liệu Metadata có hai chức năng chính:

Nếu ai đã từng làm về Rich Snippet chắc không xa lạ gì với chuẩn dữ liệu này.

Dublin Core là gì ?

Dublin Core là chuẩn dùng để mô tả dữ liệu trong các thẻ Metadata nhằm khai thác các tài liệu trong thư viện và trên các Web thông qua Internet.
Mỗi yếu tố Dublin Core được đặt tên (Element Name) và quy định nhãn (label) để sử dụng ghi vào trong thẻ meta. Mỗi yếu tố được định nghĩa cụ thể để mô tả đối tượng và có chú thích rõ ràng.

Dublin core có thể hổ trợ các công cụ tìm kiếm nội bộ, dể thực hiện, thêm dublin core không ảnh hưởng gì với code website.

Chuẩn Dublin Corebao gồm 15 yếu tố:

- Tiêu đề(Title)
- Tác giả (Creator)
- Đề mục (Subject
- Mô tả (Description)
- Xuất bản (Publisher)
- Tác giả phụ (Contributor)
- Ngày tháng (Date)
- Loại hình (Type)
- Mô tả vật lý (Format)
- Định danh tư liệu (Identifier)
- Nguồn gốc (Source)
- Ngôn ngữ (Language)
- Liên kết (Relation)
- Nơi chứa (Coverage)
- Bản quyền (Rights)

Thật khó để nhớ và triển khai cập nhật các yếu trên.Tuy nhiên bây giờ bạn có thể tạo dễ dàng với công cụ Dublin Core Metadata Gen

Sau đây là một ví dụ demo về dublin core

<head> <!– Dublin Core–>
<link rel=”schema.DC” href=”http://purl.org/dc/elements/1.1/” />
<meta name=”DC.title” content=”Web Analytics, Funnel Analysis, SEO Tools, and Social Monitoring : FoxMetrics” />
<meta name=”DC.identifier” content=”http://foxmetrics.com” />
<meta name=”DC.description” content=”FoxMetrics is a real-time platform that lets you measure and track how people interact with your web, desktop and mobile applications including social monitoring.” />
<meta name=”DC.subject” content=”Web Analytics, Funnel Analysis, Website Grader, Social Media Monitoring, SEO Tools” />
<meta name=”DC.language” scheme=”ISO639-1″ content=”en” /></head>

thuviendanang.vn sưu tầm