Hoà Vang đấu tranh - xây dựng - trưởng thành : Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đảng bộ Huyện Hoà Vang (20.11.1945 - 20.11.2005). Kỷ niệm 30 năm ngày giải phóng quê hương (28.3.1975 - 28.3.2005) và đón nhận danh hiệu anh hùng lao động / Biên soạn: Lê Văn Toàn,...[và những người khác]. - Đà Nẵng : Nxb.Đà Nẵng, 2005. - 112tr. : ảnh ; 23cm

Xem toàn văn

Lịch sử công tác tuyên giáo Đảng bộ thành phố Đà Nẵng 1930 - 2010 / Ban biên soạn: Bùi Xuân,...[và những người khác]. - Đà Nẵng : Nxb.Đà Nẵng, 2010. -. - 392tr. ; 21cm

Xem toàn văn

Từ Đà Nẵng đến Điện Biên Phủ : Hồi ký cách mạng. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2004. -. - 466tr. ; 21cm

Xem toàn văn

Văn hóa duyên hải Đà Nẵng / Phan Thị Kim. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2017. - 259tr. : ảnh màu ; 21cm

Đọc toàn văn

Vè đấu tranh ở Đà Nẵng / Đinh Thị Hựu. - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2015. -. - 182tr. ; 21cm

Xem toàn văn

Đà Nẵng chống liên quân Pháp - Tây Ban Nha (1858-1860) / Trương Quang Được,...[và những người khác]. - Đà Nẵng : Giáo dục, 2014. -. - 307tr. : ảnh ; 21cm

Xem toàn văn

Đà Nẵng khoảnh khắc 29 tháng ba : Hồi kí / Sưu tầm, biên soạn: Hoàng Minh Nhân, Hoàng Hương Việt. - Đà Nẵng :Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Đà NẵngHà Nội :Văn học, 2005. -. - 437tr. ; 20cm

Đọc toàn văn

Đà Nẵng - Mảnh đất, con người / Sưu tầm, biên soạn: Hoàng Hương Việt, Thy Hảo Trương Duy Hy. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2012. -. - 400tr. : ảnh ; 21cm

Xem Toàn Văn tại đây

Đà Nẵng Mậu Thân 1968. - Đà Nẵng : Nxb.Đà Nẵng, 2008. -. - 469tr. ; 21cm

 Nội dung: Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1968, một sự kiện lịch sử có ý nghĩa chiến lược trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta.

Đọc toàn văn

Đà Nẵng xây dựng và phát triển đời sống văn hoá : Kỷ yếu. - Đà Nẵng : Thành uỷ Đà Nẵng, 2004. -. - 347tr. ; 21cm

Đọc toàn văn