nvcsNhân viên cởi mở công sở thành công : Đọc vị ngôn ngữ cơ thể của bậc thầy giao tiếp nơi công sở / Megara. - Hà Nội : Công ty Văn hoá và Truyền thông AZ Việt Nam : Thế giới, 2018. - 242tr. : minh hoạ ; 20cm

Chỉ dẫn cách thức làm thế nào để sử dụng ngôn ngữ cơ thể một cách hài hoà và hiệu quả với mọi người ở nơi công sở, cũng như thấu hiểu nội tâm của mình theo 9 phương diện: Biểu cảm gương mặt, bước đi, giao tiếp mắt, cách bắt tay, giọng nói, trang phục, quà tặng...
Số ĐKCBM.115913, M.115912, VV.076674

 

 

Giới thiệu thành phố Đà Nẵng qua các thời kỳ: Thời kỳ trực thuộc tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (1975-1996); thời kỳ trực thuộc Trung ương (1997-2015)

Thông tin xuất bản: Đà Nẵng: Đà Nẵng, 1997

Số đăng ký:DNG.003545, DNG.003565, DNG.003564

Tài liệu số

Ghi lại những sự kiện lịch sử, những cuộc đấu tranh dẫn đến cách mạng Tháng Tám năm 1945 của nhân dân Đà Nẵng. Công tác xây dựng chính quyền, quá trình chuẩn bị  kháng chiến và những chiến thắng nổi bật, những cuộc đấu tranh vang dội của quân và dân Đà Nẵng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 1945-1954

Thông tin xuất bản: Nxb.Đà Nẵng: Đà Nẵng, 1996

Số đăng ký:DNG.002046

Tài liệu số

Nghiên cứu nhiều vấn đề trong đó có nói về Quảng Nam Đà Nẵng

Tà liệu số

Mời bạn đọc xem ở đây

Tủ sách Đà Nẵng là nơi tập hợp tất cả các tác phẩm thuộc các lĩnh vực lịch sử, văn hóa, kinh tế, xã hội, văn học, nghệ thuật của các tác giả Quảng Nam, Đà Nẵng hoặc viết về Quảng Nam, Đà Nẵng. Tủ sách Đà Nẵng còn là kho tư liệu quý về vùng đất, con người, về văn hóa, phong tục, tập quán của Quảng Nam – Đà Nẵng xưa, và của thành phố đô thị loại I trực thuộc Trung ương ngày hôm nay.