Thực ra Dublin Core là một phần của thẻ Meta, nhưng nó là một trúc chuẩn để mô tả về bản quyền của website.

Trước tiên đi vào Dublin Core chúng ta tìm hiểu MetaData là gì?

Metadata là dữ liệu về các dữ liệu hay còn gọi là siêu dữ liệu, là những thông tin chuyển tải ý nghĩa của các thông tin khác. Metadata bao gồm một tập hợp các phần tử thiết yếu để mô tả nguồn thông tin.

1, Giới thiệu chung về MARC 21 và DUBLIN CORE

a, Dublin Core:

Dublin Core Metadata là một siêu dữ liệu dùng để mô tả dữ liệu trong các dữ liệu. Dublin Core được hình thành lần đầu tiên vào năm 1995 bởi Sáng kiến Yếu tố Siêu dữ liệu Dublin Core (Dublin Core Metadata Element Initiative), và được thiết kế đơn giản với 15 yếu tố mô tả.

-Chọn chương trình Ieilib để kết nối vào Ilib

 Trong chương trình chúng ta chú ý “Cơ sở dữ liệu” cần phải nhập là ILIB40