Văn bản pháp quy, văn bản chỉ đạo điều hành

# Trích dẫn Tập tin Ngày ban hành
1

Văn bản chỉ đạo điều hành 2016

QĐ 01 09/03/2016
2

Thông tư

TT_13 09/12/2016
3

Quy chế làm việc

QD_03 19/11/2020
4

Thông tư Hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

09/2021/TT-BVHTTDL 22/09/2021
5

Luật Thư viện

46/2019/QH2019 21/11/2019
6

Qui chế Văn Thư lưu trữ 2020

26/QĐ-TVKHTH 19/06/2020